Medlemsmøde 28.9.2017
 
  1. Valg af dirigent
Gunnar Rasmussen blev indstillet af bestyrelsen og valgt enstemmigt
 
  1. Valg af stemmetællere
Gunnar Rasmussen valgt
 
  1. Bestyrelsens beretning
Formanden gav foreningens beretning for årets aktiviteter og gang.
Beretningen blev taget til efterretning uden kommentarer.
 
  1. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
Kassereren fremlagde regnskabet, der var godkendt af revisorerne uden kommentarer
Ros til revisorerne for hurtigt at have behandlet regnskabet samt konstruktive kommentarer
Årets resultat er et overskud på 96.969,93
Regnskabet blev godkendt
 
  1. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag til medlemsmødet
 
  1. Fastsættelse af kontingent
Ikke aktuelt på dette møde. Fastsættelse af kontingenter foregår i forbindelse med sæsonplanlægning. Dog besluttede vi at fortsætte beregningsmetoden for kontingent
 
  1. Valg
Valg af bestyrelse
På valg:
Jytte for 2 år – genvalgt
Anette for 2 år – genvalgt
Pernille for 2 år – genvalgt
Inge for 2 år: dog med mulighed for at udtræde efter et år
 
Valg af suppleant
Line Andrup valgt for 1 år.
 
Valg af revisorer
Neija – genvalgt
Flemming – Ønskede ikke genvalg
André Agerholm - valgt
 
  1. Evt.
Ingen punkter til behandling
 
Dirigenten rundede herefter af og takkede for god ro og orden.
rre i den kommende sæson.udvide bestyrelsen med et medlem.
LSI Gymnastik | 2765 Smørum | lsigymnastik@gmail.com