Medlemsmøde 27.9.2018
 
  1. Valg af dirigent
Gunnar Rasmussen blev indstillet af bestyrelsen og valgt enstemmigt
 
  1. Valg af stemmetællere
Gunnar Rasmussen valgt
 
  1. Bestyrelsens beretning
Formanden gav foreningens beretning for årets aktiviteter og gang.
Beretningen blev taget til efterretning uden kommentarer.

Spørgsmål fra ”salen”: Hvordan forholder bestyrelsen sig til det faldende medlemstal.
Svar: Bestyrelsen har i samarbejde med DGI planlagt at afholde ”visionsseminar”, formentlig i slutningen af oktober, hvor alle medlemmer er velkomne. Her drøftes, hvordan vi mener fremtidens LSI Gymnastik bør se ud. Tankerne er pt. flere. Iflg. DGI er det en generel trend at foreninger oplever fald i medlemstal. Vi er i LSI pressede af omkringliggende foreninger med nye træningsfaciliteter/Springcentre. En idé er at fokusere på de målgrupper vi kan fastholde i LSI (børn/unge til de når 14-16 år og voksne) og for de øvrige målgrupper, at indgå samarbejde med de konkurrerende for foreninger.
Beretningen er tilgængelig via foreningens hjemmeside og i Conventus.
 
  1. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
Kassereren fremlagde regnskabet med kommentar om, at begge revisorer har fået tilsendt regnskab og bilag. Vi har ikke har kunnet få fat i den ene af revisorerne – Neija. Da det Iflg. vedtægterne er tilstrækkeligt, at regnskabet er revideret af en revisor, blev regnskabet godkendt.. Såfremt vi får kontakt med Neija, har hun mulighed for at revidere og underskrive efterfølgende.
 
Spørgsmål fra salen gående på, hvordan foreningen forholder sig til faldende indtægter via medlemskontingent og uændret niveau i udgifter til trænerlønninger.
Svar: Bestyrelsen følger udviklingen tæt og der er lavet rentabilitetsberegninger på alle hold. Det vurderes løbende om der skal justeres i antal trænere/hjælpetrænere på hold, om hold bør lukkes eller fortsætte. Økonomien er en af parametrene. I den forgangne sæson, har vi valgt at fastholde antallet af trænere på holdene for at sikre oplæring af nye, kontinuitet og fastholdelse i klubben.
 
  1. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag til medlemsmødet
 
  1. Fastsættelse af kontingent
Ikke aktuelt på dette møde. Fastsættelse af kontingenter foregår i forbindelse med sæsonplanlægning. Dog besluttede vi at:
- fortsætte beregningsmetoden for kontingent
- afskaffe foreningens tilskud på 60,- pr. gymnast til opvisningsdragt til den årlige forårsopvisning.
 
 
  1. Valg
Valg af bestyrelse
På valg:
Sune for 2 år – ønskede ikke genvalg
Barbara for 2 år – genvalgt
Kirsten for 2 år – genvalgt
Line for 2 år – valgt
 
Kommentarer:
Inge blev valgt ind sidste år for 2-årig periode, med mulighed for at udtræde efter et år.
Inge har inden mødet meddelt at hun ikke ønskede at genopstille som medlem af bestyrelsen, men gerne som suppleant.
 
Bestyrelsen har valgt at reducere antal bestyrelsesmedlemmer med 1 person, så den fremover består af 7 personer + suppleanter.
Formanden takkede Inge og Sune for deres indsats i gymnastikforeningen. Sune har været medlem af bestyrelsen siden 2012 og Inge så længe vi alle kan huske J
 
  1. Valg af suppleant
Inge valgt for 1 år
 
  1. Valg af revisorer
André Agerholm - valgt
Neija – har vi ikke kunnet få fat på. Såfremt hun ønsker at genopstille, er hun genvalgt
 
 
  1. Evt.
Ingen punkter til behandling
 
Kommentar fra salen: Ros til bestyrelsen for det gode arbejde der udføres for gymnastikforeningen.
 
Dirigenten rundede herefter af og takkede for god ro og orden.
 
LSI Gymnastik | 2765 Smørum | lsigymnastik@gmail.com